سامانه خدمتگزاران

مسئولان ما خدمتگزاران مردم و به تعبیر واضح و روشن، نوکران مردمند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم دامغان
85/8/19

انبیا خودشان را خدمتگزار می دانستند نه اینکه یک نبی ای خیال کند حکومت دارد به مردم حکومت در کار نبوده . اولیای بزرگ خدا انبیای بزرگ همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند ارشاد کنند خدمت کنند به آنها. شما هم احساس قلبی اتان این مطلب باشد که واقعا ما آمدیم که به این مردم خدمت کنیم و این خدمت به مردم خدمت به خودمان است. صحیفه نور جلد 15 صفحه 358 همان ج ۱۵ ص ۳۵۸

پورتال خدمتگزاران